• Yan yana ya da kilometrelerce mesafede olsanda
  • ailen her zaman yüreğine yakındır.

Projenin Amacı

Projenin Genel Hedefi;

Risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerinin farklı aşamalarında hizmet veren İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, suça sürüklenerek ilk kez suç işlemiş ve denetimli serbestlik kararı alınmış 14-29 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere yönelik olarak yürüttüğü rehabilitasyon programlarına suç tekrarını önleyici bir nitelik kazandırılması amacıyla mevcut rehabilitasyon işleyişinin teknik alt yapılarının güçlendirilmesidir.

Projenin Özel Hedefi;

Yerel iş birlikleri ve alandaki yetkin uzmanlar ile İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde dosyaları takip edilerek Denetimli Serbestlik (DS) sürecine alınan 14-29 yaş arası çocukların rehabilitasyonunda bütüncül bir yaklaşım oluşturarak çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetlerin yürütüleceği bir çocuk-aile danışma merkezinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Kurulan merkezde, denetimli serbestlik yönetmeliğine uygun olarak yürütülen faaliyetlerin kalitesinin ve etkililiğinin arttırılabilmesi amacıyla, çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetlerin yürütüldüğü odaların fiziki koşullarının rehabilitasyon desteğine uygun bir şekilde güçlendirilmesi ve müdürlük içerisinde çocuklara doğrudan hizmet veren personelin eğitilmesi yoluyla, 14-29 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin suç tekrarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Denetimli Serbestlik bünyesinde Türkiye'de ilk defa, ailenin de rehabilitasyona dahil edilme odağının olduğu, çocuk ve ergenlerin bedensel, zihinsel ve ergonomik ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bir Çocuk ve Aile Merkezi açılmış olacaktır. Yine bir ilk olarak, denetimli serbestlikte yürütülecek aktivitelerin, çocukların olumlu davranışlarının karşılığında bir ödül olarak yürütülmesi sağlanacak olup, olumlu davranışlar için standart bir takip formu oluşturulacaktır.

Destekleyenler